Za najbolje novinarske radove u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
 
1. Temeljem Statuta HND-a, Pravilnika o novinarskim nagradama HND-a, Pravilnika o nagradi Novinar godine te Pravilnika za dodjelu nagrade na životno djelo dodijelit će se nagrade u sljedećim kategorijama:
 
A. Nagrada za životno djelo „Otokar Keršovani“
B. Nagrada Novinar godine
C. Godišnje nagrade za najzapaženije novinarske radove „Marija Jurić-Zagorka“ za
a) pisano novinarstvo
b) radijsko novinarstvo
c) televizijsko novinarstvo
d) internetsko novinarstvo
e) istraživačko novinarstvo
D. Nagrada za snimateljski prilog na televiziji „Žarko Kaić“
E. Nagrada za novinsku fotografiju „Nikša Antonini“
 
2. Autore za nagrade HND-a mogu predlagati svi pojedinci, svi ogranci, zborovi i županijska vijeća, uredništva, članovi HND-a, te ocjenjivačke skupine, Izvršni odbor HND-a i sami autori.
 
3. Uz obrazloženi prijedlog, kandidati i predlagači dužni su priložiti fotokopije objavljenih radova, odnosno CD ili DVD snimljenih i objavljenih radijskih i televizijskih priloga i emisija, a fotoreporteri i dokaz o objavljenoj fotografiji (presnimka tiskanog izdanja ili elektronske objave).
 
4. Novinarske nagrade sastoje se od priznanja i pripadajućeg novčanog iznosa.
Dobitniku nagrade "Otokar Keršovani" pripada iznos od 15.000,00 kn, a dobitniku nagrade Novinar godine od 8.000,00 kuna. 
Dobitnicima nagrada "Marija Jurić-Zagorka", "Žarko Kaić" i "Nikša Antonini" pripada iznos od po 5.000,00 kuna.
 
5. Rok za prijavu kandidata (predaju radova) je 28. veljače 2017. godine
 
Iznimno od ove odredbe pravovaljanim i pravovremeno dostavljenim kandidaturama smatrat će se i radovi koje članovi upute poštom, ako ih je HND primio u roku od 3 dana od dana proteka roka iz prethodnog stavka. Kandidature koje Društvo primi izvan navedenih rokova, bez obzira na način dostave, neće se uzeti u obzir.
 
6.  Radovi i prijave šalju se na adresu:
 
Hrvatsko novinarsko društvo
Natječaj za 2016. godinu
10000 Zagreb, Perkovčeva 2