Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) te članka 14. Statuta Hrvatskog zbora sportskih novinara, Sabor Hrvatskog zbora sportskih novinara na sjednici održanoj 23. veljače 2015. godine, donosi  
 
S T A T U T
UDRUGE HRVATSKOG ZBORA SPORTSKIH NOVINARA
 
1.    UVODNE ODREDBE
 
Članak 1.
Hrvatski zbor sportskih novinara (u daljnjem tekstu: Zbor) je udruga sportskih novinara na području Republike Hrvatske.
 
Članak 2.
Zbor ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u registar udruga pri nadležnom upravnom tijelu za opću upravu Grada Zagreba.
 
Članak 3.
Zbor djeluje na području Republike Hrvatske. Sjedište Zbora je u Zagrebu, Perkovčeva ulica br. 2.
 
Članak 4.
Puni naziv Zbora je: Hrvatski zbor sportskih novinara.
Pored punog naziva Zbor upotrebljava i skraćeni naziv –„HZSN“.
 
Članak 5.
Zbor predstavlja predsjednik Zbora, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik ili glavni tajnik.
Zbor u svim poslovima zastupaju predsjednik i glavni tajnik Zbora.
 
Članak 6.
Pečat Zbora je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom: Hrvatski zbor sportskih novinara, Zagreb, Perkovčeva 2.
Štambilj Zbora je pravokutnog oblika dužine 50 m, širine 15 mm, s ispisanim tekstom kao na pečatu.
 
Članak 7.
Zbor je član Hrvatskog novinarskog društva i Hrvatskog olimpijskog odbora, te AIPS – a, Međunarodne udruge sportskih novinara.
 
Članak 8.
Zbor se može učlaniti u slične međunarodne organizacije, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonom.
Odluku o učlanjenju donosi sabor Zbora.
 
Članak 9.
Zbor može osnivati svoje sekcije na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.
O osnivanju sekcija odlučuje Izvršni odbor.
Sekcije su dužne poštivati odredbe ovog statuta.
Sekcije nemaju pravnu osobnost.
 
II.    CILJ PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJU I DJELATNOSTI
 
Članak 10.
Cilj Zbora je da:
-    izražava, ujedinjuje i usklađuje prijedloge, stajališta i težnje svojih članova.
 
Zbor sukladno cilju djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.
 
Ciljeve osnivanja Zbor ostvaruje sljedećim djelatnostima:
-    pridonosi strukovnom usavršavanju članova
-    pridonosi razvoju sportskog novinarstva, zauzima se za uspješno obavljanje novinarskih aktivnosti svojih članova, skrbi se za odgovornost sportskih novinara na profesionalnom poslu, bdijući nad njihovim ugledom te štiteći njihove interese,
-    surađuje sa srodnim organizacijama,
-    zastupa članove HZSN-a u zemlji i inozemstvu,
 
Članak 11.
Radi uspješnog obavljanja ciljeva i zadaća iz članka 10. ovog Statuta, Zbor surađuje s organizacijama, odgojno-obrazovnim institucijama, drugim stručnim ustanovama i udrugama na području Republike Hrvatske.
 
 III.    UNUTARNJI USTROJ
 
Članak 12.
Tijela Zbora su: Sabor, Izvršni odbor i Vijeće časti.
 
1.    Sabor
 
Članak 13.
Sabor upravlja poslovima Zbora i najviše je tijelo udruge.
Sabor čine svi redovni članovi Zbora.
 
Članak 14.
Sabor Zbora:
– usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
–  bira i razrješava Izvršni odbor i Vijeće časti, 
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zbora,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– imenuje i opoziva likvidatora Zbora
te odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom 
 
Članak. 15
Sjednice Sabora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Svake četiri godine održava se izborna sjednica Sabora.
 
Članak 16.
Sabor o svim pitanjima odlučuje na sjednicama.
Sabor može odlučivati ukoliko je sjednici nazočna 1/5 članova Sabora. U slučaju da nije ispunjen ovaj uvjet, početak Sabora se odgađa za pola sata, a potom Sabor može odlučivati ukoliko je nazočno 20 članova Sabora.
Sabor donosi odluke većinom glasova članova Sabora nazočnih sjednici.
 
Članak 17.
Sjednice Sabora saziva i predsjedava im predsjednik Zbora (u daljnjem tekstu: predsjednik).
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Saboru predsjedava dopredsjednik ili glavni tajnik.
 
Članak 18.
Sjednica Sabora se mora sazvati na temelju pisanog zahtjeva 1/3 predstavnika u Saboru ili na temelju zahtjeva Izvršnog odbora. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači u daljnjem roku od 30 dana.
U slučaju isteka mandata tijelima udruge, Sabor udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.
 
Članak 19.
Način rada i djelovanja kao i druga pitanja važna za rad Sabora mogu se utvrditi Poslovnikom o radu Sabora.
 
2.    Izvršni odbor
 
Članak 20.
Za obavljanje operativnih poslova Sabor bira Izvršni odbor.
Mandat članovima Izvršnog odbora traje četiri godine.
Izvršni odbor ima 11 članova. Predsjednik i glavni tajnik HZSN-a po funkciji su članovi Izvršnog odbora. Ostale članove Izvršnog odbora Sabor bira neposredno tajnim glasovanjem, na temelju prijedloga predsjednika. O kandidatima se može i javno glasovati ukoliko tako odluče članovi Sabora.
 
Članak 21.
Predsjednik Zbora izabran na Saboru ujedno obnaša i funkciju predsjednika Izvršnog odbora.
Dopredsjednika biraju članovi Izvršnog odbora na konstituirajućoj sjednici Izvršnog odbora iz redova članova Izvršnog odbora.
Izvršni odbor HZSN iz svojih redova bira delegata u HOO.
 
Članak 22.
Izvršni odbor:
-    priprema materijale za rad Sabora,
-    provodi odluke Sabora,
-    utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
-    odlučuje o prijemu novih članova u Zbor,
-    obavlja i sve druge poslove u interesu Zbora između dva Sabora
 
Članak 23.
Izvršni odbor odlučuje o svim pitanjima na sjednicama.
Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
 
Članak 24.
Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Izvršnog odbora nazočnih sjednici, pod uvjetom da sjednici nazoči najmanje šest (6) članova Izvršnog odbora.
 
Članak 25.
Sjednice saziva i predsjeda im predsjednik.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, Izvršnom odboru predsjeda dopredsjednik ili glavni tajnik.
Sjednice se sazivaju i na pisani zahtjev najmanje četiri (4) člana Izvršnog odbora. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva, sazvat će je predlagači u daljnjem roku od 30 dana
 
Članak 26.
Izvršni odbor za svoj rad odgovoran je Saboru.
Sabor može opozvati cijeli Izvršni odbor ili pojedinog člana prije isteka mandata ako ne obavljaju svoju dužnost u skladu s odredbama ovog Statuta, odnosno u skladu s odlukama Sabora.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Član Izvršnog odbora može biti razriješen dužnosti na vlastiti pisani zahtjev. Odluku o razrješenju na vlastiti zahtjev donosi Izvršni odbor i to najkasnije u roku od (6) mjeseci od podnošenja zahtjeva za razrješenje.
 
Članak 27.
Radi učinkovitijeg rada Sabora i Izvršnog odbora, Izvršni odbor može imenovati posebne komisije i aktive. 
 
Članak 28.
Odlukom o imenovanju komisija, Izvršni odbor utvrđuje sastav, djelokrug rada i ovlasti Komisija.
 
Članak 29.
Izvršni odbor, ukoliko ocijeni potrebnim, može donijeti i Poslovnik o radu Izvršnog odbora,  te njime preciznije utvrditi način svog rada i djelovanja, kao i druga pitanja važna za rad Izvršnog odbora.
 
3.    Predsjednik
 
Članak 30.
Predsjednika bira Sabor na vrijeme od četiri godine.
Predsjedničku kandidaturu potvrđuje uoči izbornog Sabora Izvršni odbor 
 
Predsjednik:
-    predstavlja i zastupa Zbor,
-    odgovara za zakonitost rada Zbora
-    saziva i predsjeda sjednicama Sabora i Izvršnog odbora,
-    potpisuje akte koje donosi Sabor i Izvršni odbor,
-    brine o provođenju odluka Sabora i Izvršnog odbora,
-    obavlja i druge poslove utvrđene svim pravilima i drugim općim aktima Zbora
 
Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije isteka vremena za koje je izabrani u sljedećim slučajevima:
-    ako nije ostvario ciljeve i zadaće koje je po odluci Sabora i Izvršnog odbora bio dužan ostvariti u sklopu mandatnog razdoblja,
-    ako svojim radom svjesno povrijedi Ustav, zakone, Statut i druge opće akte Zbora zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Zbor,
-    ako neosnovano odbije provesti odluke Sabora i Izvršnog odbora,
-    ako svojim ponašanjem postane nepodoban za obnašanje funkcije predsjednika.
O razrješenju predsjednika odlučuje Sabor na prijedlog komisije koju imenuje Izvršni odbor sa zadaćom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje. Inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje može dati jedna petina članova Zbora ili Vijeće časti.
 
4.    Tajnici
 
Članak 31.
Zbor ima glavnog tajnika i organizacijskog tajnika. 
Glavnog tajnika bira Sabor HZSN-a. Kandidaturu za glavnoga tajnika potvrđuje uoči izbornog Sabora Izvršni odbor. 
 
Organizacijskog tajnika bira Izvršni odbor na prijedlog predsjednika HZSN-a 
 
Članak 32.
Glavni tajnik za svoj rad odgovoran je Saboru i Izvršnom odboru, a organizacijski tajnik odgovoran je Izvršnom odboru.
 
Članak 33.
 
 Tajnici mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka vremena za koje su izabrani u sljedećim slučajevima:
-    ako nisu ostvarili ciljeve i zadaće koje su po odluci Sabora i Izvršnog odbora bili dužni ostvariti u sklopu mandatnog razdoblja,
-    ako svojim radom svjesno povrijede Ustav, zakone, Statut i druge opće akte udruge zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Zbor,
-    ako neosnovano odbiju provesti odluke Sabora i Izvršnog odbora,
-    ako svojim ponašanjem postanu nepodobni za obnašanje funkcija glavnog, odnosno organizacijskog tajnika Zbora
O razrješenju glavnog tajnika odlučuje Sabor na prijedlog komisije koju imenuje Izvršni odbor sa zadaćom da utvrdi osnovanost zahtjeva za razrješenje. Inicijativu za pokretanje postupka za razrješenje glavnog tajnika može dati predsjednik Zbora ili Vijeće časti.
 
O razrješenju organizacijskog tajnika odlučuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika HZSN.
 
Članak 34.
Glavni ili organizacijski tajnik može biti razriješen dužnosti na vlastiti pismeni zahtjev. Ukoliko se glavni ili organizacijski tajnik razrješava na vlastiti zahtjev, Izvršni odbor može ga razriješiti odmah ili najkasnije u roku od (6) mjeseci od podnošenja zahtjeva.
 
Članak 35.
Glavni tajnik:
-    zastupa Zbor, brine za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom propisanih obveza Zbora,
-    odgovoran je za pravodobnu pripremu materijala za sjednicu Sabora i Izvršnog odbora,
-    brine o provedbi zaključaka Sabora i Izvršnog odbora
-    potpisuje ugovore i odgovara za financijsko poslovanje Zbora,
-    brine o obavještavanju javnosti o radu Zbora,
-    izvršava i druge obveze utvrđene zakonom i odlukama Sabora, odnosno Izvršnog odbora.
 
Organizacijski tajnik:
-    s glavnim tajnikom pripremu materijale za sjednicu Sabora i Izvršnog odbora,
-    vodi zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora te ažurira i arhivira svu dokumentaciju, 
-    brine i vodi evidenciju o članstvu te izradi članskih iskaznica,   
-    izvršava i druge obveze utvrđene odlukama Izvršnog odbora.
 
5.    Vijeće časti
 
Članak 36.
Vijeće časti ima tri člana.
Članove Vijeća bira Sabor. 
Članovi Vijeća časti između sebe na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika.
Mandat članova Vijeća časti traje četiri godine.
 
Članak 37.
Vijeće časti brine za dosljedno poštivanje propisa i kodeksa i Statuta, prima primjedbe ili sam započinje postupak protiv članova udruge za koje postoji sumnja da su se ogriješili o Zbor.
 
Članak 38.
Vijeće časti pravovaljane odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
O žalbi protiv zaključaka Vijeća časti odlučuje Izvršni odbor, a o žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Sabor, kao najviše tijelo.
 
IV.    ČLANSTVO
 
Članak 39.
Članovi Zbora mogu biti redovni, pridruženi i počasni.
Članom Zbora može postati svaka fizička osoba i pravna osoba, koja prihvati Statut i potpiše pristupnicu. 
Redovnim članom Zbora mogu postati svi profesionalni i slobodni sportski novinari bez obzira na rasnu, vjersku, nacionalnu ili političku pripadnost, kojima je sportsko novinarstvo primarno zanimanje. Status članova Zbora mogu dobiti i vanjski suradnici sportskih medija koji se najmanje dvije godine bave sportskim novinarstvom, a kojima to nije primarno zanimanje. Odluku o primitku u redovno članstvo donosi Izvršni odbor.
Pridruženim članom Zbora mogu biti mladi sportski novinari, pripravnici, koji tek počinju novinarsku karijeru, poznati sportaši koji povremeno surađuju u medijima, honorarni suradnici u medijima, kojima sportsko novinarstvo nije primarni izvor prihoda, blogeri, predstavnici poslovnih subjekata vezanih uz rad HZSN i ostali, prema odluci Izvršnoga odbora.
Ostale fizičke i pravne osobe mogu biti počasni članovi Zbora.
Pravna osoba u Zboru djeluje putem svog predstavnika imenovanog po ovlaštenoj osobi u pravnoj osobi. 
Članom Zbora postaje se upisom u Registar članova kojeg vodi organizacijski tajnik Zbora.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.
O statusu počasnih članova Zbora odlučuje Izvršni odbor.
Pridruženi članovi i počasni članovi Zbora ne mogu sudjelovati u radu tijela Zbora. 
 
Članak 40.
Članovi Zbora imaju iskaznice s fotografijom člana.
Pri obavljanju novinarskog posla članovi su na zahtjev obvezni pokazati svoju iskaznicu.
Iskaznica vrijedi za vremensko razdoblje naznačeno na njoj.
 
Članak 41.
Članstvo u Zboru prestaje smrću, istupanjem (uz izjavu o istupanju), brisanjem iz članstva i isključenjem člana iz Zbora.
Član se briše iz članstva ako ne plati članarinu za razdoblje na koje se odnosi njegovo članstvo.
Umirovljeni novinari ostaju članovi Zbora sa svim pravima i dužnostima člana bez obveze plaćanja članarine.
Nezaposlenim novinarima produžava se članstvo u Zboru dok se ne zaposle izvan novinarstva.
 
Članak 42.
Član se može brisati iz članstva u Zboru odlukom Izvršnog odbora.
Brisani član ima pravo žalbe Saboru čija je odluka konačna.
 
Članak 43.
Isključenje iz Zbora izriče Vijeće časti u slučajevima kada je član grubo prekršio Statut Zbora i odredbe novinarskog kodeksa.
Isključeni član ima pravo žalbe Izvršnom odboru, a o žalbi protiv odluke Izvršnog odbora odlučuje Sabor kao najviše tijelo.
 
Članak 44.
Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe  na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove. 
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
 
V.    FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE
 
Članak 45.
Zbor osigurava financijska sredstva iz članarine, dotacija, donacija, doprinosa, sponzora i od izdavačke djelatnosti sukladno zakonu kao i iz drugih izvora.
 
Članak 46.
Financijsko-materijalno poslovanje vodi glavni tajnik Zbora po važećim propisima, a za svoj rad odgovara izravno predsjedniku i Izvršnom odboru.
Svaki član Zbora ima pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na financijsko-materijalno poslovanje.
Predsjednik Zbora je naredbodavac za izvršenje financijskog plana Zbora.
 
VI.    NAGRADE I PRIZNANJA
 
Članak 47.
Zbor svake godine dodjeljuje priznanja sportskim novinarima koji su se iskazali u svom radu i promicanju novinarske profesije, kao i organizacijama ili pojedincima za njihovu primjerenu suradnju sa sportskim novinarima.
Pobliže kriterije određuje posebni pravilnik o priznanjima Zbora kojeg donosi Izvršni odbor.
 
VII.    JAVNOST RADA
 
Članak 48.
Rad Zbora je javan
Javnost rada ostvaruje se:
-    pravovremenim dostavljanjem materijala za raspravu predstavnicima Sabora i drugim zainteresiranim organizacijama i zajednicama.
-    obavještavanjem predstavnika javnih medija i drugih sredstava javnog priopćavanja o održavanju sjednica, 
-    obavještavanjem građana o radu i poslovanju Zbora putem Internet stranica i na druge načine.
 
VIII.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 49.
Izmjene i dopune Statuta obavljaju se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
 
Članak 50.
Tumačenje ovog Statuta daje Sabor.
 
Članak 51.
Zbor prestaje postojati:
-    odlukom Sabora te,
-    u drugim slučajevima predviđenim Zakonom,
U slučaju da Zbor prestane djelovati, sva njegova imovina pripada Hrvatskom novinarskom društvu.
Likvidatora imenuje i opoziva Sabor.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
 
Članak 52.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar Udruga. S danom početka primjene ovog Statuta prestaje važiti Statut Udruge Hrvatskog zbora sportskih novinara donesen dana 02.07.2007. godine.
 
 
Zagreb,  23.02.2015.
 
Predsjednik
Hrvatskog zbora sportskih novinara
Jurica Ozmec 
 
 
 
 
DOKUMENTI:
 
Istaknuto iz fotogalerije

Fotogalerija

fotografije

HZSN - Fotogalerija
 • nogomet - golman
  nogomet - golman

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • nogomet po snijegu
  nogomet po snijegu

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • hokej
  hokej

  Foto: Igor Šoban/PIXSELL

 • rukomet
  rukomet

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • atletika
  atletika

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • plivanje
  plivanje

  Foto: Marko Prpić/PIXSELL

 • stolni tenis
  stolni tenis

  Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

 • košarka
  košarka

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • sport na vodi
  sport na vodi

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • skok u vis
  skok u vis

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • hokej na ledu
  hokej na ledu

  Foto: Marko Prpic/PIXSELL

 • nogomet - penal
  nogomet - penal

  Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

 • nogomet - gol
  nogomet - gol

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

 • sport s invaliditetom
  sport s invaliditetom

  Foto: Matija Habljak/PIXSELL

 • nogomet - lopta
  nogomet - lopta

  Foto: Igor Kralj/PIXSELL

NAŠA poslovna banka

 • karlovacka banka

NAŠA putnička agencija

 • BTravel

Prijatelji HZSN-a

 • atlantic
 • jadrolinija
 • zak
 • brodarić promet
 • tdsitotisak
 • sc karlovac
 • Hostel Bedem
 • tpr
 • lin
 • svezakucuidom
 • cotrullis
 • karlovacko
 • hostel karlovac
 • logo gusti
 • grawe